Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1/Portal   www.naszatratwa.pl  jest własnością firmy : NETINWEST  Jolanta Furmaniak

93-426 Łódź  , ul.Szymanowskiego 5

NIP. 729-157-03-31

Regon. 101384554

2/Tratwa /obiekt pływający /  jest własnością firmy : NETINWEST  Jolanta Furmaniak

93-426 Łódź  , ul.Szymanowskiego 5

NIP. 729-157-03-31

Regon. 101384554

WARUNKI CZARTERU:

1. Tratwa przeznaczona jest wyłącznie do celów turystycznych na szlakach żeglownych Wielkich Jezior Mazurskich.

2. Wydanie tratwy (od godz.16.00 – inne godziny do uzgodnienia) i odbiór (do godz.11.00 – inne godziny do uzgodnienia) następuje w Porcie U Faryja – Ruciane Nida w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Wynajmujący zobowiązuje się przekazać tratwę sprawną technicznie, z kompletnym wyposażeniem i sprzętem ratunkowym.

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za tratwę na czas czarteru, zobowiązuje się używać jej zgodnie z przeznaczeniem i zwrócić czystą, wysprzątaną w ustalonym terminie (lub zlecić wykonanie tej czynności wynajmującemu za dodatkową opłatą).

5. Tratwa jest ubezpieczona w zakresie OC, NW. W przypadku awarii, kolizji lub innej poważnej szkody powstałej w czasie objętym umową czarteru, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego na wcześniej podany numer telefonu i sporządzenia protokołu wypadku, będącego podstawą do wystąpienia przez Wynajmującego o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody na tratwie nie objęte ubezpieczeniem – np. spowodowane w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających.

7. W przypadku utraty, uszkodzenia wyposażenia lub elementów tratwy z winy Najemcy, odszkodowanie będzie rozliczone z kaucji lub według wartości odtworzeniowej ustalonej przez Wynajmującego (jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kaucji).

8. W przypadku zwrotu tratwy w późniejszym terminie niż ustalony, wpłacona kaucja przepada, a za każdą nowo rozpoczętą dobę czarteru Najemca uiszcza opłatę w wysokości 300 zł. Nie dotyczy sytuacji związanych z awarią powodującą wyłączenie tratwy z eksploatacji, niesprzyjających warunków atmosferycznych, ewentualnie innych zdarzeń, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności – gdzie Najemcy nie przysługuje zwrot opłaty czarterowej w dniach przestoju tratwy. 

9. Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może dokonywać zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji tratwy.

10. Najemca nie może oddać czarteru tratwy w podnajem.

11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od czarteru tratwy bez skutków cywilno – prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy (zatonięcie, kradzież, spalenie się tratwy …).

PŁATNOŚCI I KAUCJA:

1. Tygodniowy rejs tratwą (7 dni roboczych) – 2.100 zł.

2. Opłata rezerwacyjna (zaliczka) w wysokości 700 zł w terminie do trzech dni od daty otrzymania wstępnej rezerwacji.

3. Pozostała część kwoty czynszu najmu płatna do dnia wydania tratwy.

4. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy firmy NETINWEST :

Alior Bank  76 2490 0005 0000 4530 8667 0736

5. Najemca do dnia wydania tratwy zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości 500 zł celem pokrycia ewentualnych szkód i roszczeń Wynajmującego – w przypadku ich braku, kaucja zostanie zwrócona Najemcy w dniu odbioru /zwrotu/ tratwy.

6. W przypadku nie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej przez Najemcę, umowa najmu tratwy (czarteru tratwy) ulega rozwiązaniu, a w przypadku braku wpłaty pozostałej części kwoty najmu, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

a/w trakcie rejsu nie należy na tratwie spożywać alkoholu ani innych środków odurzających

b/osoby nie umiejące pływać powinny mieć założone kamizelki ratunkowe

c/w przypadku niebezpiecznych sytuacji np. wpadnięcie do wody, należy natychmiast podać koło ratunkowe

d/należy zachować szczególną ostrożność podczas wychodzenia i wchodzenia na pokład tratwy

e/nie należy wyrzucać za burtę śmieci i innych zanieczyszczeń

f/na tratwie należy ostrożnie obchodzić się z ogniem

g/na noc tratwę należy cumować do brzegu

INNE INFORMACJE:

1. Przewidziane są zniżki dla:

– studentów – 5%

– min.2 tygodni czarteru – 5%

– wczesnej rezerwacji i wpłacie zaliczki do 31 maja 2014r – 5%

– maksymalne rabaty – do 15%

2. Zwierzęta na tratwie mile widziane – z wyjątkiem gryzoni i psotników 🙂